Thursday, February 7, 2013

Gedigen avhandling om UFO-Sverige

Otaliga gånger har jag i artiklar och blogg önskat och propagerat för att akademiker av olika discipliner skall ta sig an ufofrågan. Och också upptäcka att Arkivet för UFO-forskning har det empiriska underlaget för forskningen vare sig det gäller fysik, astronomi, biologi, militärhistoria, psykologi, religionshistoria, idéhistoria, etnologi eller andra ämnen. Några akademiska uppsatser har också skrivits med hjälp av AFU inom etnologi och religionsvetenskap. Med undantag av Heikki Virtanens uppsats om Ifologiska sällskapet 1980 har det dock saknats studier av den svenska uforörelsen och jag tänker då främst på UFO-Sverige och AFU.

Heikki Virtanen vid UFO-Sveriges första kurs för fältundersökare 24-25 september 1977

Därför har jag med stort intresse tagit del av Cristoffer Olssons nyligen tryckta kandidatuppsats i idéhistoria vid Linköpings universitet. Den har titeln Den tredje vägens ufologi. En studie av vetenskapligt gränsdragningsarbete inom Riksorganisationen UFO-Sverige. Cristoffer Olsson har vid flera tillfällen besökt AFU för att leta material till sin studie och också diskutera olika problem och frågeställningar inom ufologin. 2010 fick jag god hjälp av Cristoffer att söka igenom gamla tidningslägg i Linköpings stadsbibliotek och den 24 september 2011 höll vi båda ett anförande om ufo på kulturnatten i Norrköping.

Cristoffer Olsson på besök i AFU 31 augusti 2010


Cristoffer Olsson inleder sin studie med följande ord: "Denna uppsats syfte är att analysera vetenskapligt gränsdragningsarbete inom Riksorganisationen UFO-Sverige... Den vetenskapliga identitet som konstrueras kan framför allt följas genom de gränsdragningar som görs mot skeptikerrörelsen och den nyandliga ufologin. Genom att placera sig själv mellan dessa polära positioner, och härigenom företräda vad som kallas för en tredje vägens ufologi, utmanar UFO-Sverige skeptikerrörelsens utdefiniering av ufologin som pseudovetenskap, samtidigt som man utdefinierar den nyandliga ufologin från vetenskapen." Uppsatsen koncentrerar sig på de ideologiska diskussioner som UFO-Sverige förde på 1990-talet och citat hämtas i huvudsak från Clas Svahns och mina texter under denna period samt från min bok En resa i tiden. UFO-Sveriges historia 1970 - 2010.


Uppsatsen beskriver sakligt och noggrant hur UFO-Sverige under 1990-talet kämpade för att bli en seriös organisation med vetenskapliga ambitioner genom att ideologiskt stå för den tredje vägens ufologi. Det innebar ett gränsdragningsarbete, ett begrepp som används av vetenskapssociologen Thomas Gieryn, en forskare som Cristoffer Olsson ofta hänvisar till. "Gränsdragningsarbete fokuserar på de sociala och kulturella processer som utmynnar i vetenskaplig legitimitet eller, med Gieryns uttryck, epistemisk auktoritet." Att det här inte bara handlar om ren vetenskap är Cristoffer medveten om när han visar att vad som också står på spel är "tjänster, forskningsanslag och prestige... För att inte tala om rätten att få definiera verkligheten."

I flera kapitel visas hur UFO-Sverige arbetar fram sin vetenskapliga identitet mellan de bägge polerna skeptikerrörelsen och new age-ufologin. Med sina 61 sidor är uppsatsen en detaljerad genomgång av de debatter som fördes både externt och internt under framför allt 1990-talet. Ett intressant problem som tas upp är amatörbegreppet inom ufologin. Det finns som bekant inga yrkesutövande ufologer att jämföra sig med. Cristoffer pekar här på betydelsen av fältundersökarna som "UFO-Sveriges ryggrad" där organisationens vetenskapliga ambitioner tydligast manifesteras. "Fältundersökarna är måhända det närmsta vi kommer den potentiella yrkesbeteckningen ufolog i dagsläget. Klart är i alla fall att dessa tillskrivs en största betydelse för UFO-Sveriges försök att realisera den efterlysta tredje vägens ufologi".

Klart imponerad blir jag över att inte hitta ett enda sakfel i den ganska omfattande texten. Cristoffer Olsson har utfört en mycket grundlig research och jag finner inte att han på någon punkt missuppfattat eller feltolkat någon historisk detalj. Uppsatsen ger en god och sanningsenlig bild av den ideologiska utvecklingen inom UFO-Sverige under 1990-talet. Om jag på någon punkt skulle vara kritisk så är det att jag saknar hänvisning till Jacques Vallees diskussioner om ufologin som "forbidden science" med alla de psykologiska, politiska och kulturella problem som seriös ufologi har i dagens samhälle. Men med den diskussionen hade sannolikt uppsatsen blivit alltför omfattande och kommit in på frågor om paradigmskifte med mera. Detta sagt vill jag varmt rekommendera Den tredje vägens ufologi till läsning. Förhoppningsvis kommer den snart att finnas tillgänglig på nätet.