Saturday, September 29, 2012

SUFOI och skeptikerrörelsen

Många har hört av sig efter kritiken av den artikel som Lars Thomas skrev med anledning av mitt föredrag på exopolitikkonferensen i Köpenhamn. Efter tre blogginlägg ansåg jag debatten avslutad men har nu gjort en upptäckt som förändrar hela diskussionen. Kanske borde jag ha uppmärksammat detta tidigare för då hade min besvikelse över artikeln inte resulterat i samma skarpa fördömanden eller upplevelse av svek från en systerorganisation. Vad jag då inte visste eller förstod var att SUFOI ändrat inställning i ufofrågan och blivit en skeptikerorganisation. Detta står helt klart när man läser presentationen på hemsidan. SUFOIs målsättning presenteras på följande sätt:

"Skandinavisk UFO Information er en forening, som til offentligheden formidler velunderbygget viden om ufomyten samt viden om fænomener, der kan skabe ufooplevelser. Ved ufomyten forstår SUFOI de beretninger, oplevelser og forestillinger, der knytter sig til begrebet ufo, og som udvikler sig over tid i samspil med fx historiske og kulturelle forhold. "

Vidare säger man på hemsidan:
"De mange års indsamling af omkring 15.000 ufooplevelser har givet værdifulde erfaringer med indsamling og efterforskning. Disse erfaringer er offentliggjort i bogen »50 år med ufoer«, som konkluderer, at det er mest sandsynligt, at ufooplevelser kan forklares ved en kombination af psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold i kombination med fejlperception."

Jämför nu detta med UFO-Sveriges idéprogram:
"Riksorganisationen UFO-Sveriges inställning är att det finns en kärna av uforapporter som representerar hittills okända eller ej tillräckligt undersökta fenomen och stimuli. Sannolikt rör det sig om flera okända fenomen som inte behöver ha något samband med varandra men som alla rapporteras som ufo. Dessa rapporter förtjänar vidare forskning. Rapporterna kan i grova drag delas in i tre kategorier:
1. Lysande klot och andra ljusfenomen.
2. Formbeskrivna, till synes fasta föremål/farkoster.
3. Varelser, ibland observerade i samband med kategori 1 och 2.
...De tre grupperna av ufoiakttagelser samt övriga paranormala fenomen rapporteras kontinuerligt världen över. Det existerar således verkligt gåtfulla fenomen som borde bli föremål för seriös forskning."

SUFOI talar bara om ufo som kulturellt betingad myt och misstolkningar. Men ufo är både en myt och en gåta. Om man inte framhåller detta har man anammat skeptikerrörelsens ideologi och borde inte kalla sig ufoorganisation utan istället ansluta sig till skeptikerrörelsen. Finns det ingen gåta finns det heller ingen anledning att bilda en ufoorganisation. Jag har i princip inget problem med att SUFOI bytt fot och blivit en skeptikergrupp. Det är upp till ledningen att bestämma. Däremot borde man inte segla under falsk flagg utan öppet förklara sig som skeptiker och inte ufologer. Här är det i själva verket SUFOI som är en "Ulv i fåreklæder" som rubriken lyder på Kim Møller Hansens recension av Fredrik Uldalls bok. Sett mot denna bakgrund var det tur att SUFOI tackade nej till att slå samman UFO-Aktuellt och UFO-Nyt 2010 (Något norska UFO tackade ja till). Det hade till slut resulterat i en ofrånkomlig ideologisk konfrontation.

SUFOIs inställning till ufofenomenet är kontraproduktiv vad gäller verklig ufoforskning. Vilket vittne till en närobservation eller kontaktfall vill rapportera händelsen till en organisation som anser att det bara handlar om myter och misstolkningar, som inte står öppen för gåtan? Jag skulle själv aldrig göra det. Här ökar man istället på den redan allvarliga självcensur och ovilja att rapportera som finns bland ufovittnen. Med SUFOIs inställning finns ingen anledning att lägga ner tusentals kronor på att dyka i Nammajaure. Varför skulle UFO-Sverige dyka efter en kulturellt betingad myt? Jacques Vallee skriver på flera ställen i sina böcker hur den här inställningen i själva verket leder många vittnen in i ufokulter eftersom dom i alla fall tar händelsen på allvar.

Den bästa vetenskapliga inställningen till ufofenomenet är den av Clas Svahn formulerade tredje vägens ufologi, varken skeptiskt förnekande eller naiv tro utan kritiskt granskande och ett erkännande att ufo är både en myt och en gåta, så som det uttrycks i UFO-Sveriges idéprogram. Jag har inget emot att fortsätta samarbeta med SUFOI. Både skeptiker och "troende" donerar material till AFU. Men SUFOI borde byta namn eller åtminstone öppet kalla sig en skeptikerorganisation. Då vet vi var vi har varandra och behöver inte hamna i den olyckliga debattsituation jag råkade ut för genom mitt föredrag i Köpenhamn.

Thursday, September 27, 2012

Donation och faktoider

Pratade för några timmar sedan med Clas Svahn som tillsammans med Carl-Anton Mattsson befann sig i Danmark på hemväg till Sverige. De hade nyss lämnat Willy Wegner som till AFU donerat inte mindre än 14 stora flyttkartonger material. Böcker, tidskrifter, pressklipp, föreningsarkivalier, bandinspelningar med mera. Och mer kommer det att bli på sikt om jag förstod Clas rätt. Ett stort tack till Willy för denna storartade donation.

Willy Wegner

Willy Wegner i sitt arkiv, som nu är donerat till AFU

Willy Wegner började på 1960-talet som ufolog men blev med tiden alltmer av skeptiker och driver sedan 1980 ett oberoende skeptikernätverk i Danmark, i dag utifrån webbplatsen Skeptica. AFU har alltid haft ett gott samarbete med Willy Wegner som har den sunda inställningen att man även bör vara skeptisk mot skeptiker. I själva verket var han en av inspirationskällorna till startandet av AFU. 1972 utkom hans stora bibliografi Dansk UFO-litteratur 1946-1970. I början av 1970-talet startade han Dansk UFO Center, som inte var en ufoorganisation i vanlig mening utan ett arkiv, en dansk motsvarighet till Arkivet för UFO-forskning. Efter ett tiotal år upphörde verksamheten och det är alltså denna fina samling som nu donerats till AFU.


Förutom flera omfattande bibliografier över ufolitteratur har Willy Wegner skrivit flera böcker, småtryck och varit redaktör för tidskrifterna Dansk UFO Tidskrift, Uforalia, Skeptica och Para-Nyt. För kunskap om den danska uforörelsen och dansk ufohistoria är Willy Wegner samlingar av stort värde för forskningen.Författaren Peter Olausson har gjort begreppet faktoider känt i Sverige. En faktoid är en föreställning som hålls för sann men som i själva verket är felaktig. Olausson har skrivit flera intressanta och läsvärda böcker på temat. Han driver också webbplatsen Faktoider samt bloggen Faktoider. Den 16 augusti kommenterade han på sin blogg min egen blogg där jag lagt ut uppgifter om att kung Oscar II var starkt influerad av teosofin. Olausson kommenterar denna information som "en god historia" - alltså faktoid. Vidare skriver han "Å andra sidan är Blomqvist själv teosof. Då kan man tro på lite av varje."

Här kan jag bara konstatera att den gode Olausson själv gjort sig skyldig till att sprida, inte bara en, utan två faktoider i samma text. Oscar II var faktiskt djupt influerad av teosofin. Om Peter Olausson gjort det som varje faktoidletare bör göra, det vill säga gått till källorna, hade han hittat det rätta svaret. Själv gick jag till grundkällan vilket i det här fallet är bibliotekarien på Bernadottebiblioteket Arvid Jakobsson, som i  magisteruppsatsen, Visa mig ditt bibliotek och jag ska säga vem du är. En undersökning av Oskar II:s boksamling, klart och tydligt visar att Oscar II:s stora intresse för teosofi. Det avspeglar sig i hans boksamling där han ofta kommenterar innehållet. Helt klart är att han trodde på reinkarnation och karma. I magisteruppsatsen kan man läsa följande slutsats:

"För att komma från en kung var Oskars religiösa inställning uppseendeväckande radikal... Man kan tänka sig vilken sensation det skulle ha väckt om Oskars idéer om reinkarnation, andar, treenigheten m m, hade kommit ut... Att denna borgensman för de traditionella värdena privat stod i opposition mot den statskyrka han själv var högste företrädare för skulle ha väckt en enorm uppståndelse, om det blivit känt. Konserkvenserna skulle säkerligen ha blivit digra." (s. 73)

Uppgifterna är självfallet sensationella. Därför har jag haft kontakt med Arvid Jakobsson både per mejl och telefon för att få uppgifterna styrkta.

Den andra faktoiden som Peter Olausson sprider är att jag skulle vara teosof. Något jag aldrig sagt och som alltså inte stämmer. Däremot har jag av flera skäl ett intresse för den teosofiska eller esoteriska traditionen och litteraturen. Inte minst för dess koppling till uforörelsens historia. Ur vetenskaplig synpunkt kan jag bara betrakta teosofin som en fascinerande alternativ arbetshypotes.

Att leta faktoider är ett lovvärt arbete som jag hoppas Peter Olauson fortsätter med. Dock skulle jag vilja säga honom det som jag alltid framför till andra skeptiker: Det räcker inte att vara kritisk. Man måste kunna något också.


Sunday, September 23, 2012

AFU och Roland Adlerberth

Äntligen har jag fått lite tid över för AFU-arbete. I ett svagt ögonblick i våras lovade jag att hålla en föreläsning om August Strindberg och teosofin på Norrköpings stadsbibliotek. Jag kommer att prata på temat nästa tisdag men först nu är jag klar med den ganska omfattande research och ordnande av powerpoint-bilder som krävs. Dagen har jag därför kunnat ägna åt diverse arbete i arkivet. Bland annat har jag flyttat flera hyllmeter teosofiska tidskrifter från vår huvudlokal till D-arkivet där vi kommer att bygga upp en särskild avdelning för teosofi precis som vi har en egen avdelning för science fictiontidskrifter.

En liten del av AFUs samling teosofiska tidskrifter

Jag har också letat material i AFU om Roland Adlerberth efter en förfrågan från Södertörns högskola. Roland Adlerberth, som avled 1993, arbetade som biblioteksassistent på Dicksonska folkbiblioteket 1949-1955 och som chef för Köpings stadsbibliotek 1955-1958. Därefter som frilansande översättare och författare. Han var medarbetare i DAST, Bokrevy, Jules Verne-magasinet, Studiekamraten, Sökaren, Vår lösen med flera. Under sin period som stadsbibliotekarie i Köping intervjuades han som den verklige rymdexperten. På sätt och vis kan man säga att han satte Köping på kartan som ufostad redan före Köpings UFO-förening på 1970-talet. I AFUs klipparkiv hittar man ufoartiklar av Adlerberth redan 1953.Den mycket omfattande klippsamling som Roland Adlerberth donerade till AFU är i dag oerhört värdefull. Den innehåller inte bara ufoklipp utan också mängder av forteana och paranormala fenomen. Jag har hittat pressklipp från 1951 och framåt. I AFUs personhistoriska arkiv finns Adlerberths korrespondens med förlaget Parthenon (ca 40 brev) samt fyra brev till K Gösta Rehn. Dessutom en pärm med ett fyrtiotal artiklar, recensioner, intervjuer och övrig korrespondens.

Roland Adlerberths klippsamling i AFU

Clas Svahns runa över Adlerberth i UFO-Aktuellt nr. 3, 1993.

Så har jag också hunnit skanna lite gamla foton från UFO-Sveriges tidiga historia. Foton som dyker upp lite här och var i arkivet, i pärmar med föreningsmaterial etc. Alltid trevligt att kunna bevara så mycket som möjligt av riksorganisationens arbete genom åren och dokumentera de ufologer som var aktiva.


Planeringskonferens i ufostugan, Enköping 21 mars 1987

Julfest i Enköpings UFO-förening 12 december 1987

Christer Nordin, Carl-Anton Mattsson och Annika Nordin på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 8-10 augusti 1980

En fundersam Clas Svahn på UFO-Sveriges riksstämma i Stockholm 8 april 1989

Slutligen läser jag på Clas Svahns blogg att han gjorde stor succe med sitt föredrag på BUFORA-kongressen i London. Då väntar vi på AFU bara på allt material som ufogänget i London får med sig hem.

Friday, September 21, 2012

AFU-besök och donation

Egentligen hade jag inte tänkt skriva några fler kommenterar om SUFOIs missvisande artikel om min föreläsning på Exopolitik Danmarks event i Köpenhamn. Här blott några sammanfattande synpunkter. När jag för Ole Henningsen den 17 september påpekade det felaktiga och kränkande i artikeln hade det varit den enklaste sak i världen för SUFOI att be om ursäkt och ta bort artikeln från hemsidan, alternativt lägga in en redaktionell kommentar med påpekandet att artikelskrivaren helt misstolkat föreläsarens åsikt vad gäller inställningen till ufo och utomjordiska besökare. Därmed hade saken varit ur världen.

Nu ligger artikeln kvar som nyhet på SUFOIs hemsida, utan kommentar. Jag kan bara hjälplöst betrakta eländet. Eftersom styrelsen diskuterat frågan kan jag bara dra slutsatsen att man anser det helt ok att medvetet sprida helt felaktiga och dessutom personligt kränkande uppgifter om andra personer. För mig handlar detta inte bara om sanning kontra lögn utan är ytterst en etisk fråga. I min värld gör man bara inte så. Men den etiska kompassen i SUFOI tycks vara ur funktion. Den kanske har förstörts av negativa rymdmänniskor :-) Ole Henningsen har lovat att mina kommentarer skall publiceras i nästa UFO-mail. Men då är det länge sedan försent.

Mitt förslag om ett möte och dialog mellan SUFOI och Exopolitik Danmark har helt förkastats av SUFOI men bemötts positivt av Exopolitik Danmark. Det är tråkigt. Öppenhet, dialog och att kunna lyssna på andra är centrala funktioner i vår demokratiska kultur. Det brukar kunna lösa många knutar. Mitt sammanfattande intryck efter dessa händelser är att SUFOI framstår en konservativ och låst organisation. Som en affär som inte tar in några nya varor. Och för mig personligen har SUFOIs handlande inneburit en stor besvikelse. En organisation som jag tidigare beundrade har fått en ful fläck på sin fana. Nog om detta. Nu i stället något mera konstruktivt.

I veckan har AFU haft besök några dagar av religionsvetaren Erik A W Östling. Han har letat material om Raaelrörelsen i franska ufotidskrifter. Erik arbetar i dag som utbildningsadministratör och studievägledare på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. Han har även skrivit en del om ufo ur religionshistorisk synpunkt i olika akademiska publikationer. Erik och jag fick en trevlig och intressant pratstund om ufo och nyandliga rörelser i D-arkivet där han tillbringade mesta tiden, bland alla våra tidskrifter. Erik kommer att dyka upp flera gånger i AFU och fortsätta sin forskning om ufo ur religionshistorisk synpunkt.

Erik Östling

Och så har vi fått ännu en stor sändning böcker från vår flitige donator Ole Jonny Brænne, styrelseordförande i UFO-Norge. Ole är faktiskt AFUs störste donator näst efter Hilary Evans. Anders Liljegren räknade ut att Ole Jonny donerat inte mindre än 650 unika titlar till arkivet. Stort tack till dig Ole för ditt oerhört fina engagemang för AFU.

Några titlar från Ole Jonnys senaste donation

Ole Jonny Brænne och Anders Liljegren på UFO-Sveriges fältundersökarkurs 25 september 2010

Just nu befinner sig Ole Jonny i London tillsammans med bland andra Clas Svahn, Carl-Anton Mattsson och Tobias Lindgren för att bevista BUFORAs konferens och 50-årsjubileum. Hoppas också grabbarna hinner ta en öl mellan alla aktiviteter i England. Vi väntar som vanligt att gänget får med sig en stor mängd ufo- och forteanamaterial till AFU.

Wednesday, September 19, 2012

Dialog SUFOI - Exopolitik Danmark

Det var en rejäl brandfackla jag kastade ut i min förra blogg och många har hört av sig både per mejl och telefon. Normalt är jag en fridens och inte en stridens man men blir jag provocerad händer det att den gamle kulturradikalen och ikonoklasten kommer fram som skriver både provocerande och utmanande.

Glädjande är att gårdagens blogg resulterat i en bra dialog med representanter både för SUFOI och Exopolitik Danmark. Och jag skulle vilja att den här debatten resulterar i något positivt för alla inblandade. Som Frederik Uldall skriver i ett mejl så har det redan varit så mycket konflikter och bråk mellan ufogrupper att det räcker. Därför vill jag inte bidra till ännu en konflikt utan tänkte i stället komma med ett mycket radikalt förslag som jag hoppas kan intressera både SUFOI och Exopolitik Danmark. Båda organisationerna är som jag uppfattar det i grunden seriösa även om synsätt på ufofrågan och agenda skiljer sig åt. Därför förekommer, vad jag förstår, ingen kontakt mellan grupperna utan var och en arbetar på sin linje.

Så här lyder mitt förslag:
Respektive styrelse i SUFOI och Exopolitik Danmark upprättar en kontakt med varandra och kommer överens om ett möte för att behandla följande frågor.
1. Varje organisation presenterar sin syn på ufofrågan, målsättning och hur man arbetar.
2. Förtydliga de frågor där organisationerna har olika respektive samma uppfattning.
3. Diskutera i vilken mån samarbete kan ske eller är önskvärt i de frågor där enighet råder.
4. Enas om ett bra förhållningssätt mellan organisationerna.
5. Skriv ner resultat och presentera på respektive hemsidor.

Mötet skall inte ha som syfte att övertyga varandra om vem som har rätt utan helt enkelt vara en start på dialog och kanske framtida samarbete. Även om inte enighet kan nås så kan mötet bli fruktbart genom ett klargörande av olika ståndpunkter och förhoppningsvis större förståelse organisationerna emellan. Och så ett gott råd till slut. Avsluta genom att gå på en pub och ta en öl tillsammans. Det kan lösa många knutar.
Lycka till!

Tuesday, September 18, 2012

SUFOI - Skandinavisk UFO (des)Information

När jag startade mitt aktiva ufoengagemang 1970 var det alltid med stort intresse jag läste danska UFO-Nyt som regelbundet damp ner i brevlådan. SUFOI var den största och bäst organiserade ufoorganisationen i Norden vid den tiden och den har sedan under många år bidragit till ökad kunskap om ufofenomenen genom noggranna undersökningar och dokumentation av flera klassiska ufofall. 2011 upphörde tyvärr UFO-Nyt som papperstidskrift och har i dag ersatts av UFO-Mail på nätet.

Nyligen erhöll jag UFO-Mail nr. 150 med en artikel om den ufokonferens som den danska Exopolitik-rörelsen anordnade i Köpenhamn den 7 september. Artikeln har rubriken Something very serious och är skriven av Lars Thomas. Trots att jag inte är representant för Exopolitik-rörelsen var jag inbjuden som gästtalare. Innan jag accepterade diskuterade jag förfrågan med Clas Svahn. Både Clas och jag menade att det var ett utmärkt tillfälle att informera om AFU och UFO-Sverige och hur vi ser på ufoproblematiken.

Själv var jag en smula orolig för att konferensen skulle bli något i stil med de närmast kultartade möten som Steven Greer anordnar i USA. Men den visade sig vara betydligt mera seriös än jag hade väntat. Exopolitik eller Disclosure-rörelsen har många ansikten med blandade åsikter och agendor. Flera jag talade med var synnerligen kritiska till Steven Greer och Richard Dolan kritiserade honom offentligt under konferensen. En av deltagarna betecknade Greer som en sektledare med Messiaskomplex. Visst fanns där också en del new age-mystiker med flummiga åsikter men de flesta jag talade med framstod som vanliga ufologer.

Presentationerna var genomgående sakliga och seriösa. Francisco Correa från Exopolitics Portugal redogjorde för ett antal äldre pilotobservationer från sitt hemland. En presentation som kunde ha passat på vilken ufokonferens som helst. Robert Fleischer från Tyskland visade på de mycket motsägande uppgifter som militära myndigheter i Tyskland framfört angående ufohändelser. Och Richard Dolans föreläsning var en översikt över den amerikanska ufoutvecklingen med tonvikt på militärens och underrättelsetjänstens uttalanden, vilket är hans specialité som historiker.

När jag så läser Lars Thomas artikel undrar jag om vi varit på samma konferens? Artikeln är så osaklig och missvisande att den framstår som ren desinformation. Denna typ av raljerande skandalskriverier finner man normalt bara i skeptikerrörelsens sämsta publikationer. Thomas jämför konferensen med scientologiseminarier eller bönemöten i en frikyrka. Om min egen presentation skriver han följande:

”Tredje punkt på dagsordenen var svenske Håkan Blomquist, der fortalte om AFU's historie, og om hvordan det voksede fra to boghylder til verdens største ufo-relaterede arkiv. Det var sådan set spændende nok, men selvom Blomquist gjorde en del ud af at påpege, at han ikke var en del af Exopolitik-bevægelsen, lagde han på den anden side heller ikke skjul på, at han var fuldt og fast overbevist om rumvæseners eksistens, og at de aflagde endog talrige besøg på vores lille latterlige planet. Jeg er altid imponeret over, at så mange mennesker tror, at Jorden er vigtig nok til, at rumvæsener (hvis de overhovedet eksisterer) kommer rendende her i tide og utide. Men som Blomquist sagde, så er det her „et problem med enorme implikationer“.”

Detta är helt enkelt ren lögn. Jag har aldrig sagt att jag är överbevisad om rymdmänniskornas existens eller att de besöker oss på vår lilla planet. Tvärtom sa jag under paneldebatten, efter föredragen, att jag tycker att ufologer inte skall låsa sig eller förutsätta ETI-teorin eftersom det finns så många andra möjligheter. I detta fick jag medhåll från publiken. Insatt i sitt sammanhang i artikeln blir presentationen av undertecknad närmast att likna vid förtal. Något dylikt klavertramp hade jag aldrig förväntat mig från AFUs och UFO-Sveriges gamla samarbetspartner SUFOI. Eftersom jag nu är en så suspekt figur, fanatiskt ETI-troende jämförbar med scientologer och religiösa fundamentalister, undrar jag hur SUFOI vågar donera sitt rapportarkiv, tidskrifter med mera till AFU vars verksamhet undertecknad är ansvarig ledare för?

Jag hade förväntat mig att möta några representanter från SUFOI under konferensen. Men tydligen deltog bara Lars Thomas? Varför deltog inte andra från SUFOI i mötet? Det hade kunnat bli en intressant och givande debatt efter föreläsningarna. Det är naturligtvis lätt att kritisera exopolitikrörelsen för dess svagheter: att många förutsätter att ufo är utomjordiska besökare, att vissa myndigheter och organisationer känner till detta och att det därför bara handlar om politisk lobbying för att få veta sanningen. Man kan också sätta frågetecken för den starka bundenheten till händelser och uppgifter från USA. På konferensen försökte jag förklara att UFO-Sverige och AFU har en, visserligen öppen, men mera försiktig och avvaktande hållning i dessa frågor och istället valt forskningslinjen.

Richard Dolans teori om en hemlig grupp, breakaway civilization, är förstås en sensationell och uppseendeväckande konspirationsteori. Tämligen omöjlig att verifiera eller falsifiera. Men som historiker har han sammanställt en hel del dokument och uttalanden som gör att man åtminstone måste ställa sig frågan. Istället för att bara raljera om bönemöten borde SUFOI i stället svara med saklig kritik och en rimlig öppenhet inför det som framförs. Exopolitikrörelsen är en tämligen ung rörelse med många idealister. Dialog och kanske till och med samarbete med exopolitikerna i vissa frågor skulle bättre gagna uforörelsen än pajkastning. Man behöver inte tycka lika i allt för att kunna samarbeta.

Man kan ju hoppas att Lars Thomas artikel är en miss i arbetet men för min egen och AFUs del är skadan redan skedd, artikeln ligger utlagd på SUFOIs hemsida. Jag kommer att få stå för något jag aldrig har sagt. Det är trist att bli utsatt för förtal av några som man ansett som gamla vänner och samarbetspartners. Med sådana "vänner" behöver AFU inga fiender.Saturday, September 15, 2012

Födelsedagfest och Mohamed Omar

Nyligen hemkommen från en mycket trivsam födelsedagsfest hos Tobias Lindgren som fyller 40 år i dag. Tobias sköter på ett utmärkt sätt UFO-Sveriges rapportcentral och skriver spalten Rapportcentralen noterar i UFO-Aktuellt, ofta illustrerad med vackra och suggestiva illustrationer. Tobias har en konstnärlig ådra som ofta kommer UFO-Sverige till del i presentationen av ufofall.

Vid halvtvåtiden promenerade Anders Liljegren, Carl-Anton Mattsson, Roger Ersson och jag över från AFU till Tobias lägenhet. På plats fanns redan Rickard Andersson med lilla Linnea och Benny Dahl. Från Clas Svahn, Anders och mig fick Tobias en 12-årig The Balvenie (whisky), en blomma och ett kort undertecknat av AFU-gänget.Tobias hade jobbat hårt hela morgonen och vi bjöds både på hemlagad smörgåstårta och vanlig tårta med kaffe. Allt smakade utmärkt som det brukar göra när Tobias visar sina kocktalanger. Vi tillbringade några trevliga eftermiddagstimmar med småprat bland annat om kommande resor till England. Både Tobias och Carl-Anton åker nästa vecka med Clas Svahn till London där Clas kommer att hålla föredrag på BUFORAs 50-årsjubileum och som vanligt hämta hem ufomaterial från diverse engelska ufologer. Ännu en gång ett stort GRATTIS till dig Tobias och hoppas du får en fortsatt trevlig födelsedag och lyckad resa till London.

Anders Liljegren och Carl-Anton Mattsson hos Tobias Lindgren

Nyligen fick jag ett recensionsexemplar av En opieätares bekännelser, en liten skrift på 33 sidor utgiven på Agueli förlag i Uppsala. Den är skriven av författaren, poeten, kulturdebattören och bloggaren Mohamed Omar. Jag fann den synnerligen läsvärd och viktig på många sätt så jag köpte in två ex till Norrköpings stadsbibliotek och recenserade den på stadsbibliotekets hemsida. Något som även Omar kommenterade på sin blogg.

Mohamed Omar var för ett antal år sedan en firad poet och kulturskribent. Men efter att ha sett palestiniernas lidande under Gazakriget 2008-2009 skrev han en artikel i Expressen där han förklarade sig som islamist. Därefter blev texterna och ställningstagandena i politiska och kulturella frågor alltmer extrema. Även om Omar i sin blogg, intervjuer och artiklar varnade för Saudiarabiens tolkning av islam, den så kallade wahhabismen, så förfäktade han nu fullt ut en konservativ islamism med försvar för teokrati, den iranska regimen, Hamas och Hizbollah. Homosexualitet och feminism fördömdes och kritiken av Israel gled ibland över i antisemitism.

Tre år trampade han runt i den religiösa fundamentalismens och politiska extremismens utmarker. Sedan höll det inte längre. Personliga upplevelser av idéernas konsekvenser för enskilda människor och samhället fick honom att vakna från det religiösa opiumruset. Och resultatet blev omvändelseskriften En opieätares bekännelser. Det är på många sätt en viktig skrift. Ett försvar för modernitet, demokrati, sekularism, mänskliga fri- och rättigheter.


Intressant är att Mohamed Omar efter sin smärtsamma livsåskådningsresa funnit en mera balanserad gyllene medelväg mellan ateism och religiös fundamentalism. Han har inte kastat ut barnet med badvattnet. Omar har istället valt den toleranta sufiska mystiken och den esoteriska traditionen som sin väg. Det är starkt av en författare att offentligt erkänna att man haft fel under flera år. Det kräver mod. Jag kan varmt rekommendera hans lilla skrift till läsning.

Thursday, September 13, 2012

AFU today

This is the first time I write in english but I plan to publish the blog in english now and then especially to present material och data that may be of interest to the international ufo community and our donators and sponsors from other countries. Archives for UFO Research (AFU) is, as far as we know, the largest archive in the world for ufo, fortean and paranormal phenomena. Donations of books, magazines etc is constantly coming to AFU from many countries around the globe. We try to collect three copies of every book on ufos and fortean subjects published, from every country and language and in every edition.We are unique in that we collect all types of material, from military records and doctoral thesis to publications from the most far out cult groups. You can come to AFU to study our subjects from all disciplines: folklore, comparative religion, military history, media history, sociology, psychology or whatever. Students from swedish universities often visit us to find rare and unusual books, data and documents.
Recently my AFU collegue Anders Liljegren made an "estimate of the situation". I present this information here for our international readers:

Here comes some estimates of the current holdings of the AFU foundation:


Ten different premises/stores with a total of 450 square meters.
About 1,5 linear kilometers of shelves.

Board (8 members), five archives volunteers, ten out-of-work employees, three work-trainees

12.500 catalogued book titles/editions + 5.500 now being catalogued (Evans + CFI) = 18.000 titles/editions. With 1-5 copies for each title this will become a 24.000 volume library by the end of 2013.

Anders Liljegren with a large donation of french ufo books

45.000 invidual magazine issues representing more than 10.000 annual volumes

20.000 Swedish report (UFO-Sweden) + 10.000 Danish (SUFOI) + 12.000 British (BUFORA & Contact)

35.000 Swedish clippings + 15.000 other Scandinavian
500.000 international clippings (including the CFI archives)

60 linear meters of Swedish history about ufo-related personalities, groups & organizations
10 linear meters of international history papers on personalitieis, groups & organizations

Your blogger at one of the AFU premises

Organizational files, correspondence

3700 audio cassettes + 400 reel-to-reel

2.700 video/VHS cassettes and CDs/DVDs

1000+ objects, including everything from pins to models, artworks, posters, t-shirts, ufo detectors, etc.   The archive is open daily for visitors. If you wish to visit us or donate material your will find adress and phone number att our homepage. There you will also find info on latest donations.

Sunday, September 9, 2012

Med Richard Dolan i Köpenhamn

Hemma igen efter en mycket intressant och givande helg i Köpenhamn. Jag deltog som en av föreläsarna på Exopolitics Danmarks konferens eller event som det kallas. Huvudtalaren var historikern och författaren Richard Dolan. Dessutom föreläste Francisco M. Correa från Portugal och Robert Fleischer från Tyskland inför ett drygt hundratal åhörare. Språket var genomgående engelska och jag var den enda som representerade "the ufo research community". Övriga, om man också räknar Richard Dolan, var representanter för Exopoliticsrörelsen.

Robert Fleischer från Tyskland gör sig redo för sin föreläsning

Föreläsarna samlade. Fr v undertecknad, Francisco Correa, Richard Dolan, Robert Fleischer

Exopolitikerna räknar sig inte som ufologer i vanlig bemärkelse utan mera som politiska aktivister för ufo-forskning och frisläppande av myndighetsdokument i frågan. Det är dock ingen enhetlig rörelse. Det finns olika grupperingar med lite skilda arbetssätt. Dock var de flesta jag mötte, även Richard Dolan, mycket kritiska mot Steven Greer som närmast betraktades som en sektledare med Messiaskomplex. Jag berättade om UFO-Sverige och AFU och hur vi arbetar med frågan. Att vi valt forskningslinjen och försöker efter bästa förmåga göra jobbet själva utan inblandning av myndigheter. Våra olika arbetssätt kan dock komplettera varandra och vad gäller målsättning finns egentligen ingen motsättning. Vi vill båda veta sanningen vad gäller ufofenomenet i dess många olika yttringar.

Frågestund efter föreläsningarna

Särskilt glädjande var det stora intresse som många visade för AFU och vårt arbete med att samla ufomaterial från hela världen. Flera erbjöd sig att donera material och vad jag förstår kommer det att bli åtskilliga studiebesök i AFU framöver. Det var också roligt att kunna berätta och visa bilder från UFO-Sveriges expedition till Nammajaure. Efter föreläsningar och paneldebatt blev det som brukligt trivsamt eftersnack med öl på en närliggande pub.

En glad Francisco Correa vid lördagsmorgonens frukost

Vackert väder i Köpenhamn. Fr v Francisco Correa, jag, Natascha Jatzeck, Jack Witek, Robert Fleischer (hunden tillhörde den vänliga tjejen som tog fotot)

Lördagen ägnades åt en workshop med Richard Dolan som föreläste om sin kontroversiella teori att det finns en "breakaway civilisation". Alltså en hemlig internationell grupp som tagit hand om störtade tefat och utvecklat egna farkoster. Det blev av naturliga skäl många frågor och diskussioner kring detta tema.

Richard Dolan på väg till workshop

Några av deltagarna i lördagens workshop. Fr v Francisco, Jack, Robert, Natascha, Richard

Richard Dolan signerar mitt exemplar av A.D. After Disclosure

Undertecknad med Richard Dolan på workshop

Allt som allt en intressant och spännande helg med många nya bekantskaper. Ett särskilt tack till Pia Knudsen och Frederick Uldall som ordnat allt praktiskt och mycket vänligt och skickligt tog hand om oss ibland lite förvirrade gästföreläsare.

Thursday, September 6, 2012

Köpenhamn nästa

I tisdags träffades Anders Liljegren, Tobias Lindgren, Leif Åstrand, Håkan Bengtsson och jag i AFU för att planera hur AFU:s nya hemsida ska se ut. Anders kommer att ta fram ett förslag på rubriker och Håkan Bengtsson gör en provsida i Wordpress. Det är viktigt att ha en aktuell hemsida där vi på ett enkelt sätt kan lägga ut nyheter om donationer, databaser, katalog, besökare och annan information om arkivet. Förhoppningsvis kan snart vår nya hemsida bli et levande och användbart instrument för alla ufointresserade världen runt.

Tobias Lindgren och Håkan Bengtsson diskuterar AFU:s hemsida

Det här blir en kort blogg eftersom jag just nu håller på att packa och förbereda min presentation i Köpenhamn i morgon. Tydligen kommer föredragen att kunna ses genom live streaming om man går in på Exopolitics Danmarks hemsida. Huvudtalare är den amerikanske historikern Richard Dolan och förutom jag själv kommer representanter för exopoliticsrörelsen i Tyskland och Portugal att hålla var sitt anförande. Richard Dolans senaste bok, skriven tillsammans med Bruce Zabel, heter A.D. After Disclosure och blir vad jag förstår det tema Dolan kommer tala kring samt hans teori om en breakaway civilization. Det skall onekligen bli spännande i Danmark.

Sunday, September 2, 2012

Gamla UFO-Sverigefoton

Pratade nyligen med Clas Svahn som nu med sitt team lämnat Nammajaure och var på väg mot Skellefteå där han skall övernatta för hemfärd i morgon. Allt har gått bra trots att man inte hittade någon missil, kanske för att den var begravd i ett tjockt lerlager. En ny expedition diskuteras redan för att med andra instrument kunna undersöka det djupa lerlagret på sjöns botten. Men Clas var mycket nöjd med allt. Massmedia har rapporterat seriöst om expeditionen och UFO-Sveriges arbete. Läs mer på Clas egen blogg.

På hemmafronten har Anders Liljegren och jag ägnat dagen åt olika arbetsuppgifter i AFU. Anders har hela veckan jobbat hårt med biblioteket och flyttat nästan hela ufoavdelningen och ordnat den enligt det uppdaterade klassifikationssystemet PhenCode. Nu blir det betydligt enklare att hitta ufolitteratur inom olika underavdelningar plus att samlingen blivit mer synlig i biblioteket.Själv har jag ägnat dagen åt D-arkivet där vi tagit bort en av innerdörrarna vilket innebär mer yta att sätta upp affischer etc. Trevligt att få lite mer plats för att visa vårt föreningshistoriska material. Det ger ett fascinerande perspektiv på den svenska uforörelsen och alla ufologer som varit engagerade under åren.

Passade också på att gräva lite i vår omfattande samling foton. Här finns tiotusentals foton från hela världen.  När det gäller svensk föreningshistoria finns det bilder från UFO-Sveriges riksstämmor, expon, fältundersökarkurser, styrelsemöten med mera. Ett stort arbete är att försöka identifiera alla personer på gamla foton. Med tiden försvinner kunskapen och kan gå helt förlorad. Något jag försöker avhjälpa då och då genom att skriva noteringar på bildernas baksida. Här en liten kavalkad bilder jag hittat.

Tefatet som lockade besökare till UFO-Sveriges utställning på Köpings museum sommaren 1978

UFO-Sveriges riksstämma i Enköping 22 mars 1980. Till höger Håkan Ekstrand och Thorvald (Bevan) Berthelsen

Styrelsemöte i Ulundastugan, Enköping 7 november 1987. Fr v Roland Östlund, Håkan Ekstrand, Ann-Kristine Thorsén, Kurt Persson, Berndt Berglund, Mats Nilsson, Barbro Magnusson

Göran Norlén vid UFO-Sveriges rikssstämma i Stockholm 8 april 1989

Vill passa på att uppmana alla gamla ufologer som har foton hemma. Donera dom till AFU eller låt oss få låna bilderna för att skanna och returnera. Fortfarande finns stora luckor i vår fotosamling och varje bild är värdefull för oss. Så titta igenom din fotosamling i byrålådan eller på vinden och se om det finns något som är uforelaterat. Hör gärna av dig om du är osäker. Just din bild kan vara en viktig pusselbild i svensk ufohistoria. Eller som Anders Liljegren uttryckte det härom veckan: AFU bygger upp ett unikt ufologiskt världsarv.